Verhuizing praktijk

Geachte bezoeker,

Zoals wij eerder hebben aangegeven, zoeken wij al een tijdje naar een nieuwe locatie voor de praktijk aan de Statenlaan. Dat is gelukt. Vanaf 1 maart 2023 wordt de praktijk verplaatst en samengevoegd met de Tandheelkundige Expertise Kliniek Groenendijk (TEK Groenendijk). Deze praktijk is op 15 minuten loopafstand van de huidige locatie.

Wij weten dat onze patiënten in het algemeen veel waarde hechten aan de vertrouwensrelatie met onze behandelaars. Wij kunnen ons voorstelen dat dit ook voor u geldt. Om die reden zal het team grotendeels meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Op de nieuwe locatie zijn dan een mondhygiënist, tandarts, parodontoloog, implantoloog en prothesespecialist werkzaam, ondersteund door een heel team van vakkundige medewerkers. 

De patiëntendossiers worden overgebracht naar de nieuwe locatie. Uw tandheelkundige gegevens zullen tijdens de verhuizing zorgvuldig worden behandeld en uw gegevens worden op de nieuwe locatie met respect en discretie verwerkt, zoals u dat van ons mag verwachten. 

De behandelingen zullen t/m 27 februari 2023 op het oude adres plaatsvinden, vanaf 1 maart 2023 kunt u terecht op de nieuwe locatie. Alle reeds met u gemaakte afspraken blijven gewoon in onze agenda staan.

TEK Groenendijk - Implantologie Den Haag
Danckertsstraat 2
2517 TH Den Haag
070 – 356 1942
info@implantologiedenhaag.nl


De praktijk aan de Danckertsstraat 2 is geopend maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur. Voor meer informatie: www.implantologiedenhaag.nl. Mochten wij u voor de verhuizing niet meer persoonlijk zien, ontvangen wij u met open armen op deze gerenommeerde nieuwe locatie en u de zorg verlenen zoals u van ons gewend bent.

Met vriendelijke groet,
De Praktijk

Ik heb het gelezen

x

Voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Tandartspraktijk Nugteren. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Tandartspraktijk Nugteren via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1

Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Tandartspraktijk Nugteren is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.

1.2

Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Tandartspraktijk Nugteren mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Tandartspraktijk Nugteren heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.3

Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Tandartspraktijk Nugteren u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.

1.4

Tandartspraktijk Nugteren behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

1.5

De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Tandartspraktijk Nugteren.

1.6

Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Tandartspraktijk Nugteren voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1

Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.

2.2

Indien [Tandartspraktijk Nugteren constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Tandartspraktijk Nugteren zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Tandartspraktijk Nugteren zonder waarschuwing ingrijpen.

2.3

Indien naar het oordeel van Tandartspraktijk Nugteren hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Tandartspraktijk Nugteren of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Tandartspraktijk Nugteren gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.4

Tandartspraktijk Nugteren is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Tandartspraktijk Nugteren gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.5

Tandartspraktijk Nugteren behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1

Tandartspraktijk Nugteren onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Tandartspraktijk Nugteren dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

3.2

Tandartspraktijk Nugteren mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1

De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Tandartspraktijk Nugteren of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Tandartspraktijk Nugteren, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1

Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Tandartspraktijk Nugteren aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.

5.2

U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Tandartspraktijk Nugteren.

5.3

Tandartspraktijk Nugteren is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1

Tandartspraktijk Nugteren mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.

6.2

Tandartspraktijk Nugteren zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

6.3

Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tandartspraktijk Nugteren gevestigd is.

7.3

Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Tandartspraktijk Nugteren is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.

7.4

Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.5

Tandartspraktijk Nugteren is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

7.6

Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Tandartspraktijk Nugteren schriftelijk zijn aanvaard.

7.7

Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.